Výročné ceny Literárneho fondu za rok 2006a 

 

 

Sekcia pre pôvodnú literatúru

   
 

Cena Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2006

   
  Zloženie poroty:
 • Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc. - predseda

 • PhDr. Igor Hochel, PhD.

 • PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

 • Mgr. Ján Majerník

 • Prof. Dr. Anna Valcerová, CSc.

 

Počet prihlásených knižných titulov: 51

 

Cena:

 
 • Jozef Bob - za prózu Sedem osudových (Vydavateľstvo Matica slovenskej)

Autor spracoval príbehy zo životných osudov siedmich výrazných osobností slovenskej literatúry - Ján Hollý,  Ján Kollár, Samo Bohdan Hroboň, Ľudovít Štúr, Janko Kráľ, Martin Kukučín a Jozef Cíger Hronský. Cez dôkladnú znalosť faktov zo života týchto mužov činu umožňuje čitateľovi nahliadnuť zblízka do ich životov v istých dramatizmom poznačených situáciách. Pri zhotovovaní historických faktov pomocou literárnych postupov sa usiluje zachovať autentickosť svojho hrdinu. Svedectvá a pramene teda epizuje, pričom popri kultivovanom rozprávaní ich komponuje využitím svojich scenáristických skúseností, Pravda faktu sa v Bobovom podaní nedostáva do rozporu s pravdou vyplývajúcou z jeho autorských implikácií, presahujúcich rámec faktuality. Kniha neponúka chvíľkové posolstvo, ale pre čitateľa sa stane inšpiráciou k rozmýšľaniu, uvažovaniu nad bytím človeka v spleti spoločenských súradníc istých historických období.

   
 

Prémie:

 
 • Mila Haugová - za zbierku básní Rastlina so snom. Vertikála. (Vyd. Spolku slovenských spisovateľov)

 • Viera Švenková - za prózu Listy vo vetre (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov)

 • Pavol Hudík - za dielo literatúry faktu Môj rozhlas (vydavateľstvo JAMEX)

 • Erich Mistrík - za esej O blízkosti (vydav. H&H)

 • Ján Turan - za knižku pre deti Taška Janka Hraška (vyd. Mladé letá)

 • Roman Polák - za divadelnú hru Kentauri (Divadlo Astorka)

   
 

Cena Imre Madácha za rok 2006

   
  Zloženie poroty:
 • Zoltán Hizsnyai - predseda

 • Zsolt Beke

 • Gábor Csanda

 

Počet prihlásených knižných titulov: 23

 

Cena za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:

 
 • Gergely Vida - za zbierku básní Rokokó karaoke (Rokokové karaoke), vydav. Kalligram

Zbierka básní, zakladajúca sa na hre, pod nápadito veselou, rezkou taktovkou lyrika v rúchu nepolepšiteľného dieťaťa. Rokoko už samo osebe sa v našich predstavách spája s hravosťou, ľahkosťou a bezproblémovosťou. Spojenie s formou toho úplne najnovšieho typu zábavy a sebarealizácie, ktoré predstavuje karaoke, možno považovať za veľký objav autora. Napriek veľkému počtu interpretov sa autor postaral o ucelenosť a homogénnosť tým, že síce hlasy ponechal vystupujúcim postavám, sám však zostáva dirigentom celého spevokolu. Možno vysloviť domnienku, že túto pestrú plejádu len on sám je schopný ustrážiť a usmerňovať. Autor vytvoril prostredie pre také rokokové karaoke, v ktorom sa cíti doma celá spoločnosť básnikov i nebásnikov, je im tam dobre a možno o sebe navzájom nevedia.

   
 

Cena za preklad zo slovenčiny do maďarčiny nebola udelená

   
 

Prémie:

 
 • Zoltán Csehy - za zbierku básní Hecatelegium, vyd. Kalligram

 • József R. Juhász - za zbierku básní Képben vagy? (Si v obraze?), vyd. NAP

 • Zoltán Németh - za literárnovedné dielo Parti Nagy Lajos, vyd. Kalligram

 • Piroska F. Kovátsová - za preklad diela Dušana Šimka: Japonský diván (Japán díván), vyd. Kalligram

   
 

Cena Ivana Franka za rok 2006

   
  Zloženie poroty:
 • Jaroslav Džoganík - predseda

 • Miroslav Iľjuk

 • Jozef Zbihlej

 

Počet prihlásených knižných titulov: 8

 

Cena za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku:

 
 • Ivan Jackanin - za prózu Čarivnyj rjukzak (Čarovný plecniak), vyd. SUSS

Podstata tejto knižky je skrytá v úvodnej poviedke Čarovný plecniak. Filozofia tvorby autora spočíva v mystickom spojení s rodiskom a krajom, v ktorom vyrastal a žil. A nielen to: ťažké bremeno predkov je nevyhnutné odovzdať ďalej. K tomu slúži aj ten záhadný čarovný plecniak, v ktorom je skrytá všetka pravda na zemi - pravda rodičov, starých rodičov, pravda rodnej zeme a rodného kraja. Zároveň však tento plecniak by nebol skutočne čarovným, ak by sa doň nevmestilo aj presvedčenie o nevyhnutnosti obhájiť seba samého v tvrdých skúškach všeobecnej degradácie morálky.

   
 

Cena za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny:

 
 • Eliáš Galajda - za preklad zbierky básní Jozefa Leikerta: Pominuteľnosť (Nedovhovičnisť), vyd. Tlačiareň svidnícka

Knižka obsahuje paralelne slovenský originál a ukrajinský preklad. Čitateľ má možnosť porovnávať adekvátnosť, resp. neadekvátnosť prekladu. E. Galajda veľmi dôsledne pracuje s textom, vyberá tie výrazové prostriedky, ktoré sú najviac zrozumiteľné ukrajinskému čitateľovi a ktoré sú adekvátne pôvodine. Konfrontuje dve literatúry - slovenskú a ukrajinskú, jazykovo blízke, avšak zároveň veľmi odlišné. Tento faktor si veľmi dobre uvedomuje. Preto veľmi dôsledne precizuje text a výsledkom je presvedčivé dielo, ktoré zrejme podnieti záujem ukrajinských čitateľov o slovenskú poéziu.

   
 

Prémie:

 
 • Július Paňko - za novelu Levoška, vyd. Tlalčiaren svidnícka

 • Milan Bobák - za preklad zbierky básní Karola Chmela: 365 ročných období (365 pir roku), vyd. Mystec΄ka linija Užhorod

 • Sergej Makara - za preklady básní Mikuláša Kováča: Poslanie (poslanna), vyd. DAFONS, Jána Smreka, Andreja Plávku a Jána Kostru: Kvety z vázy (Kvity z vazy), vyd. Čižmár-Partner a Laca Zrubca: Struny prstov (Struny paľciv), vyd. Čižmár-Partner

   
 

Cena Ivana Kraska za rok 2006 nebola udelená

   
 

Prémie:

 
 • Veronika Dianišková - za zbierku básní Labyrint okolo rúk, vyd. Ex tempore

 • Roman Michelko - za eseje Revoltujúci Sizyfos, vyd. SISV

 

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy

 

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2006 v kategórii spoločenských vied

 

Zloženie poroty:

 • PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. - predseda

 • Prof. PhDr. Viliam Marčok, DrSc.

 • PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.

 • Doc. Ing. Alexander Moravčík, DrSc.

 • Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, DrSc.

 

Počet prihlásených knižných titulov: 28

  Cena:
 
 • PhDr. Milan Vároš za dielo Stratené slovenské poklady 1, vyd. Matica slovenská

 

Prémie:

 
 • Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., JUDr. Mojmír Mamojka ml. za dielo Obchodné právo v systéme slovenského právneho poriadku, PF UMB

 • Ing. Vladimír Baláž, PhD. za dielo Rozum a cit na finančných trhoch, Veda

 • Mgr. Ilona Cónová, PhDr. Ingrid Gajdošová, Mgr. Desana Lacková a kolektív za dielo Vitráže na Slovensku, Slovart

 • Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc., Prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc. za dielo Die Sicheln in der Slowakei, Franz Steiner Stuttgart

 • Doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. za dielo Jacques Copeau a jeho Starý holubník, Veda

 • Prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. za dielo Globalistika, Iura Edition

 • Doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. za dielo Hudba v kultúre európskeho stredoveku, ŽU EDIS

 • Michal Gáfrik za dielo Básnik Janko Jesenský, Slovenský spisovateľ

   

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2006 v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry

 

Zloženie poroty:

 • Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc. - predseda

 • Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

 • PhDr. Anna Prociková, CSc.

 

Počet prihlásených knižných titulov: 6

  Cena:
 
 • Kolektív autorov Encyklopedického ústavu SAV za The Encyklopaedia of Slovakia and the Slovaks, Veda

 

Prémie:

 
 • Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., PaedDr. Pavol Parenička, CSc. Mgr. Zdenko Ďuriška za dielo Lexikón osobností mesta Martin, Osveta

 • Prof. PhDr. Ivan Rusina, PhD., Doc. PhDr. Marián Zervan, PhD. za dielo Príbehy Starého zákona/Ikonografia, SNG a VŠVU

 • PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., PhDr. Ivan Mrva, CSc. za dielo Historický kalendár - Slovensko. Perfekt

   

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2006 v kategórii biologických a lekárskych vied

 

Zloženie poroty:

 • Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. - predsedníčka

 • Prof. RNDr. František Hindák, DrSc.

 • Prof. MUDr. Ivan Pecháň, DrSc.

 

Počet prihlásených knižných titulov: 10

  Cena:
 
 • Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. za dielo Karcinóm hrubého čreva a konečníka, LITERA MEDICA

 

Prémie:

 
 • Prof. RNDr. Ladislav Miklós, DrSc., RNDr. Zita Izakovičová, PhD. a kolektív za dielo Atlas reprezentatívnych geoekosystémov, ÚKE SAV

 • Doc. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD., Doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., Doc. MUDr. Jozef Török, CSc., RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. za dielo Mechanizmy regulácie krvného tlaku a ich poruchy, UK

   

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2006 v kategórii prírodných a technických vied

 

Zloženie poroty:

 • Prof. RNDr. Jozef Čársky, DrSc. - predseda

 • Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

 • Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.

 • Doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.

 • Doc. Ing. Vladimír Giba, CSc.

 

Počet prihlásených knižných titulov: 13

  Cena:
 
 • nebola udelená

 

Prémie:

 
 • Prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc., za dielo Nanocomposite Structures and Dispersions, Science and Nanotechnology - Fundametal Principles and Colloidal Particles, Elsevier

 • Prof. Ing. Roman Boča, DrSc. za dielo Magnetic Parameters and Magnetic Functions in Mononuclear Complexes Beyond the Spin-Hamiltonian Formalism, Springer Verlag

 • Prof. Ing. Jozef Kriš, PhDE. a kolektív za dielo Vodárenstvo I. - Zásobovanie vodou, STU

 • Doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD., RNDr. Ivan Turnovec a PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD. za dielo Dekoračné predmety a šperky z prírodných látok, UKF Nitra

 • Doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc. a kolektív za dielo Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy, Veda

   

Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu

 

Cena Literárneho fondu za rok 2006 za novinársku tvorbu

 

Zloženie poroty:

 • Ferdinand Tisovič - predseda

 • Ladislav Bariak

 • Fedor Bartko

 • Rudolf Čižmárik

 • Mgr. art. Štefan Dlugolinský

 • Mgr. Klára Grosmannová

 • Marcela Košťálová

 • Doc.Dr.Ján Sand, CSc.

Počet prihlásených autorov: 59, počet prihlásených príspevkov: 141 príspevkov, 4 seriály a 1 cyklus.

 

Ceny:

v kategórii tlač:
 • Peter Kubínyi Bieloruská konzerva, Žiarivý príklad, Zabudnutá Besarábia, (Plus 7 dní)

   
  Autor ponúka tri reportáže zo zahraničia, bohato ilustrovaných jeho reportážnou dvojičkou Alanom Hyžom. Opisuje za výdatnej „pomoci“ tamojších obyvateľov život na bieloruskom vidieku, ľudia sú spokojní, chvália Lukašenka. Autor si vybral tému, u nás takmer bez záujmu iných tvorcov a navyše nemá žiadne jazykové bariéry. V Bielorusku by však s angličtinou nepochodil, jeho obyvatelia rozprávajú po bielorusky a samozrejme po rusky.        

  Druhá reportáž tiež s konkrétnymi výpoveďami dokumentuje život v Moldavsku a úteky Moldavčanov k nám.

  Zaujímavá je aj reportáž, v ktorej autor podáva svedectvo z Černobyľu 20 rokov po havárii atómovej elektrárne. Hľadal aj konkrétne osoby – zomreli. Tragické udalosti sa nedostali do povedomia postihnutých ľudí, pretože „oni žiadnu rádioaktivitu nevideli“. A napriek dvadsaťročnému obdobiu niektorí používajú rovnakú argumentáciu. Krátke zrozumiteľné vety zvyšujú dynamiku textu, do popredia dáva objekty svojej reportáže. Vo všetkých troch  reportážach ide o komplexné stvárnenie témy, teda nielen kvalitný text, ale aj kvalitné fotografie a novinárske spracovanie.

v kategórii rozhlas:
 • Milena Čeganová – Nekonečná odysea, Neskutočná odysea, Brunovce, Okná, Príbeh na týždeň, Rádio Slovensko

  Za  dramaturgickú invenciu a invenciu spracovania prihlásených príspevkov, za koncepčne profesionálne pripravenú investigatívnu reportáž Brunovce. Presvedčivé výpovede účastníkov naznačujú užitočnosť zámeru autorky priblížiť celý prípad z pozície rozhorčeného občana, ktorý očakáva spravodlivé rozhodnutie v dlho sa „ťahajúcom“ prípade.

 v kategórii televízia: cena nebola udelená

   
v kategórii novinárska fotografia: cena nebola udelená
 

Prémie za novinársku tvorbu v r. 2006:

 
v kategórii tlač:
 • Renáta Némethová – Žraloci z J&T už majú Železničnú nemocnicu, Súťaž na vymáhača pokút v DPMK, Kóšer hra alebo klientelizmus, Do mestského parku sa sťahujú prominenti, Košický korzár

 • Jaroslav Vrábeľ – séria článkov o dopravnom podniku, séria článkov o agentúre Ramoza a séria článkov o prednostovi Schlifkovi, Košický Korzár

 • Jozef Sedlák – tematicky ladená analýza Slovenské víno 2006, Pravda

  v kategórii rozhlas:
 
 • Táňa Kusá a študenti Katedry žurnalistiky FF UK a VŠMU – Mozaika storočia (sedemdielny cyklus o kľúčových udalostiach našich dejín v 20. storočí), SNP, Február 1948, Kolektivizácia a vyvlastňovanie, Rádio Slovensko

 • Ildikó Puchertová – Madame Butterfly, Chorváti na Slovensku, Rádio Slovensko

  v kategórii televízia:
 
 • Richard Bolješik – Krádeže kanálov, Zájazdy pre dôchodcov, TA 3

 • Pavol Fejér – Slovenský jaguár, Tri hodiny života, Posledný súd, TV Markíza

 • Martin Mózer – Prípad Přemysla Coufala, TV JOJ

 • Dušan Károlyi – Pochodujúci Dargov, Satanisti, TV Markíza

  v kategórii novinárska fotografia:
 
 • Alan Hyža – fotografie k reportážam dokumentujúcim problémy v rómskej osade v Sečovciach, Plus 7 dní
 • Juraj Sedlák – za sériu fotografií s názvom Každodenný život k reportáži Poslední mohykáni, Plus 7 dní

   

Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia

   
 

Výročné ceny za divadelnú tvorbu 2006/2007

   
  SND – Opera
 • Ľubica Vargicová   - za stvárnenie postavy Zerbinetta v inscenácii opery Richarda Straussa Ariadna na Naxe

 • Sergej Larin   - za stvárnenie postavy Bacchusa v inscenácii opery Richarda Straussa Ariadna na Naxe, s prihliadnutím na výkon v inscenácii opery Ruggiera Leoncavalla Komedianti

SND – Činohra

 • Marttin Huba – za stvárnenie postavy Henricha v hre Ch. Hamptona Popol a vášeň

 • František Kovár – za stvárnenie postavy Kancelára v tragédii F. Schillera Úklady a láska, s prihliadnutím za dabingový výkon vo filme Lepšia spoločnosť

 • Zuzana Fialová – za stvárnenie postavy Ženy v hre V. Haima Valčík náhody 

 • Mária Kráľovičová – za stvárnenie postavy Terézie Klinovej v hre T. Kusej S mamou, s prihliadnutím za dabingový výkon v štvordielnom filme Tajomstvá sopky

 • Martin Čičvák - za réžiu hry F. Schillera Úklady a láska 

 • Emil Horváth – za stvárnenie postavy Husáka v hre V. Klimáčka Dr. Husák, s prihliadnutím na výkon v postave Emila v hre V. Klimáčka Kto sa bojí Beatles

 SND - Balet 

 • Lucia Macíková – za vynikajúce interpretačné  výkony v titulných a sólových postavách Odetty a Odílie v balete Labutie jazero, s prihliadnutím na výkon v postave Princeznej v baletnom muzikáli Popolvár

 • Igor Holováč - za interpretačný výkon v postave Warhol v inscenácii Warhol

 • Juraj Žilinčár    - za postavu Warhol v inscenácii Warhol, s prihliadnutím na výkon v postave Gunára v baletnom muzikáli Popolvár

Divadlo Astorka Korzo ´90

 • Zita Furková – za stvárnenie postavy Herečky v hre R. Poláka Kentauri

 •  Ján Kožuch – za stvárnenie postavy Jula v hre R. Poláka Kentauri, s prihliadnutím na výkony v postavách Muža pod žiarovkou, Muža v obraze a Muža s manžetovými gombíkmi v hre R. Schimmepfenniga Predtým/Potom 

Divadlo Andreja Bagara Nitra  

 • Kristína Turjanová - za stvárnenie postavy Hedy Gablerovej v hre H. Ibsena Heda Gablerová

 • Zuzana Kanócz - za stvárnenie postavy Portie Coughlanovej v hre M. Carr Portia Coughlanová

Nová scéna Bratislava

 • Karol Čálik – za stvárnenie postavy Huňadiho v hre V. Klimáčka Agent Krowiak zasahuje

 • Štefan Kožka – za stvárnenie postavy Hadžibeja v hre V. Klimáčka Agent Krowiak zasahuje

Slovenské komorné divadlo Martin

 • Michal Gazdík – za stvárnenie postavy Krauseho v hre U. Widmera Top Dogs

Divadlo Jonáša Záborského Prešov

 • Kveta Stražanová – za stvárnenie postavy Kostolníčky v hre G. Preissovej a M. Náhlika Jej pastorkyňa, s prihliadnutím na výkon v postave Matky a Bernardy Alby v inscenácii Lorkiáda  

Štátne divadlo Košice

 • Michaela Váradyová – za stvárnenie postavu Adiny v opera G.Donizettiho Nápoj lásky

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

 • Eugen Libezňuk – za stvárnenie postavy Ivana Alexandroviča Chlestakova v hre N. V. Gogoľa Revízor

 • Ľudmila Lukačíková – za stvárnenie postavy Anny Andrejevny v hre N. V. Gogoľa Revízor, s prihliadnutím na výkon v postave Ženy v hre M. Karáska Au Revoir

Štátne divadlo Košice - balet

 • Ondrej Šoth  - za réžiu a choreografiu inscenácie baletu Svadba podľa Figara /Mozarta/

   
 

Výročné ceny za rozhlasovú tvorbu

   
 
 • Táňa Tadlánková - za réžiu pôvodnej rozhlasovej hry Juraja Bindzára „Hlasy v tme“ s prihliadnutím na  réžiu  rozhlasovej hry  „Rádio Severný Surinam“ (X. Straat, G. Borreman, L. Knikman) 

 • Milan  Frolo - za dramaturgiu hry Augusta Strindberga „Sonáta príšer“ s prihliadnutím k dramaturgii pôvodnej rozhlasovej hry E. Antalovej „Sťahovák“ 

 • Zuzana  Grečnárová - za dramaturgiu pôvodnej rozhlasovej hry J. Uličianskeho „Ústa pravdy“ s prihliadnutím na    dramaturgiu hry „Conrad, chlapec z továrne“ (autor: Anders Nyman

   
 

Ceny za celoživotné dielo

   
  v oblasti divadla:
 • Jarmila Smyčková

 • Michal Dočolomanský

 • Božidara Turzonovová

 • Emília Vášáryová

 • Juraj Slezáček

 • Andrej Halász

 • Ján Barto

 • Eugen Jure

 • Želmíra Kačková

 • Ján Mistrík

 • Marián Zednikovič – in memoriam

  v oblasti rozhlasu:
 • Andrej  Medvec

 • Vladimír  Marko  

 • Katarína  Revallová  

 • Jozef Šimonovič                

 • Danuša  Reková          

 • Eva Chovancová

   
 

Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby

   
 

Ceny IGRIC 2006

  Zloženie poroty:
 • Peter Hledík - predseda
 • Štefan Vraštiak
 • Juraj Lihosit
 • Miloslav Končok
 • Peter Tóth
 • Ondrej Slivka
 • Marína Královičová
  Cena Igric za celoživotné dielo:
 
 • Ivan Teren - režisér, zakladateľ televíznej filmovej tvorby a vedúci literárno-dramatického vysielania STV

Ivan Teren preberá cenu za celoživotné dielo od predsedu SFZ Štefana Vraštiaka. V pozadí zľava Dušan Hanák, predseda poroty, JUDr. Ladislav Serdahély, riaditeľ LF

   
  Cena Igric za televíznu dramatickú tvorbu:
 
 • Matyás Prikler - za tvorivý prínos v oblasti réžie hraného filmu Ďalšie dejstvo
  Cena Igric za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu:
 
 • Marko Škop - za scenár a réžiu filmového svedectva o meniacom sa svete v období globalizácie Iné svety
  Prémie Igric za rok 2006:
   
  - za hranú filmovú tvorbu pre kiná:
 
 • Milan Čorba - za návrhy dobových kostýmov vo filme Obsluhoval jsem anglického krále
 • Martin Štrba - za nekonvenčnú, dynamickú kameru vo filme Hezké chvilky bez záruky
  - za televíznu dramatickú tvorbu:  
 
 • Dodo Šimončič - za kameramanskú prácu vo filmu Zima kúzelníkov
 • Mariana Čnegel-Solčanská - za réžiu televízneho filmu Á
   za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu:
 
 • Jaroslav Vojtek - za sociologickú a morálnu reflexiu o dnešnej spoločnosti vo filmu Cesta za snom
 • Jana Vlčková - za dramaturgické a strihové stvárnenie témy vo filme O Soni a jej rodine
   za animovanú tvorbu:
 
 • František Jurišič - za humorné spracovanie ekologickej témy vo filme Ekomorfóza
 • Martin Snopek - za výtvarné návrhy a réžiu filmu Pik                                                                                                

František Jurišič (zľava) preberá prémiu za animovanú tvorbu od presedu poroty Dušana Hanáka.

 

- za ostatnú televíznu tvorbu:

 
 • Richard Krivda - za výtvarne pojatú kameru vo filme Sám proti sebe

 • Marek Poláček - za šírenie humanizmu a radosti v portréte misionára vo filme Padre Alegría z cyklu Moja misia

  - za študentskú tvorbu:
 
 • Daniela Rusnoková - za nevšednú a citlivú réžiu filmu s rómskou tematikou O Soni a jej rodine
 • Tomáš Zednikovič - za výtvarný a estetický prínos kamery vo filme Ďalšie dejstvo         
 

-  za teóriu a kritiku:

 
 • Martin Kaňuch – za redakčné zostavenie publikácie Pavel Branko: Straty a nálezy 2
 • Renáta Šmatláková, Martin Šmatlák – za jedinečné a profesionálne spracovanie encyklopedického diela Filmové profily
  - za zostavenie DC ROM a DVD:
 
 • Miloslav Ulman, Marián Brázda  - za vydarený edičný čin DVD ELO HAVETTA COLLECTION
 • Pavol Barabáš - za profesionálne zvládnutie prezentácie tvorby K 2 studio DVD kolekcia Grand Prix III
  - za herecký výkon vo filmovom a televíznom diele:
 
 • Milan Lasica - za herecky presné vystihnutie postavy profesora a hrabalovskej poetiky vo filme Obsluhoval som anglického kráľa

 • Attila Mokosi - za presvedčivý herecký výkon vo filme Ďalšie dejstvo - Következö felvonás

  - za audiovizuálnu teóriu a kritiku:
 
 • Rudolf Urc, Gabriela Gavalčinová in memoriam - za výstižné portréty osobností festivalu Bienále animácie Bratislava v publikácii Galéria osobností
 • Peter Gavalier - za odborne fundovanú filmologickú esej Spletité cesty Wima Wendersa
   
 

Sekcia pre umelecký preklad

   
 

Cena Jána Hollého za rok 2006

   
  Zloženie poroty:
 • Ján Vilikovský - predseda

 • Ladislav Franek

 • Marián Gazdík

 • Daniela Humajová

 • Alojz Keníž

 • Viera Prokešová

 • Oľga Ruppeldtová

 

Počet prihlásených knižných titulov: 32

 

Cena Jána Hollého za preklad umeleckej prózy:

 
 • Jarmila Cihová - za preklad diela Thorvald Steen: Ťavie oblaky, vyd. MilaniuM
   
 

Cena Jána Hollého za preklad poézie:

 
 • Martin Solotruk - za preklad diela Ted Hughes: Krá. Zo života a piesní Krá, vyd. Ars Poetica
   
 

Prémie:

 
 • Jozef Marušiak - za preklad diela Jurij Bujda: Pruská nevesta, vyd. Kalligram
 • Marián Andričík - za preklad diela Dannie Abse: Dúha na nočnej oblohe, vyd. Ars Poetica
 • Eva Melichárková - za preklad diela Fred Vargas: Uteč rýchlo a ďaleko, vyd. Slovart
 • Adam Bžoch - za preklad diela Harry Mulisch: Objavenie neba, vyd. Slovart
 • Elena Flašková, Ingrid Hrubaničová - za preklad diela Valère Novarina: Hry, Divadelný ústav
 • Renáta Deáková - za preklad diela Péter Esterházy: Opravené vydanie, vyd. Kalligram
   
 

Sekcia pre vedecký a odborný preklad

   
 

Cena Mateja Bela za rok 2006

   
  Zloženie poroty:
 • Milada Pauleová - predsedníčka

 • Marianna Paulínyová

 • Ľubica Hábová

 • Ivan Országh

 • Edita Chrenková

 • Silvia Semaková

 • Helena Třísková

 

 

 

Cena Mateja Bela:

v kategórii spoločenských vied:
 
 • Juliana Szolnokiová - za preklad diela László Bitó: Kniha o dobrej smrti, vyd. Kalligram
  v kategórii prírodných a lekárskych vied:
 
 • Kolektívu prekladateľov - MUDr. Petrovi Zvarovi, prof. MUDr. Jánovi Klimentovi, CSc., doc. MUDr. Ivanovi Minčíkovi, PhD., prof. MUDr. Ľudmile Podrackej, prof. MUDr. Vladimírovi Zvarovi, DrSc., prof. MUDr. Jánovi Brezovi, DrSc., prof. MUDr. Michalovi Horňákovi, DrSc. za preklad diela Emil A. Tanagho  a Jack W. McAninch: Všeobecná urológia, vyd. Osveta

  v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy:
 
 • PhDr. Alojz Keníž - za preklad diela David Jordan, Andrex Wiest: Atlas druhej svetovej vojny, Ottovo nakladateľstvo
 

Prémie:

 

v kategórii spoločenských vied:

 
 • Ing. arch. Helene Galanovej za preklad diela J. Micklethwait a A. Wooldridge: Firma.Krátke dejiny revolučnej myšlienky, vyd. Slovart

 • Ing. Igorovi Kšiňanovi za preklad diela John Lewis Gaddis: Studená vojna, vzd. Slovart

 • Doc. RNDr. Jurajovi Šebestovi, PhD. za preklad diela Ian Hacking: Sociálna konštrukcia – ale čoho?, vyd. Kalligram

 • Mgr. Andrejovi Kalašovi, PhD. za preklad diela Xenofón: Hostina – Sokratova obhajoba, vyd. Kalligram

  v kategórii prírodných a lekárskych vied:
 
 • RNDr. Vladimírovi Kováčovi, CSc. za preklad diela Edward J. Larson: Evolúcia, vyd. Slovart

  v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy::
 
 • PhDr. Adele Böhmerovej PhD., PhDr. Martine Buckovej, PhDr. Alexandre Dekanovej, PhDr. Viktorovi Krupovi, DrSc., PhDr. Vladimírovi Krupovi, doc. Milanovi Kováčovi, PhD., Mgr. Tatiane Podolinskej PhD., PhDr. Anne Rácovej, CSc., Mgr.Martinovi Slobodníkovi, PhD. A Mgr. Petrovi Škovierovi za preklad diela Kolektív: Mytológia, vyd. Fortuna Print

 • Mgr. Márii Gálovej, Mgr. Zuzane Szaboovej, PhDr. Alene Anettovej, Mgr. Jane Levickej za preklad diela Larousse: Pamäť – lepšie spoznať, chrániť, účinnejšie využívať, vyd. SPN - Mladé letá

 • PhDr. Anne Rácovej, CSc. a Mgr. Edgarovi Jarunkovi za preklad diela Christopher Partridge: Viery a vyznania, vyd. Slovart