Vyhľadávanie:
Detailné vyhľadávanie

Aktuality

Ceny a prémie Literárneho fondu za r. 2020 a výsledky tvorivých súťaží v roku 2021

05. Október 2021

Program Alfa - jar 2021.pdf
Ceny výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru.pdf
Ceny výboru Sekcie pre umelecký preklad.pdf
Ceny výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu 2020.pdf
Ceny výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy 2020.pdf
Ceny a prémie výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia.pdf

...čítaj viac

Obchodná verejná súťaž - Predaj radovej garáže s pozemkom

10. September 2021

Výsledky verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku Literárneho fondu
V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže boli vyhlasovateľovi v stanovenom termíne predložené dva súťažné návrhy. Kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu bola najvyššia ponúknutá kúpna cena. Komisia odporučila a schválila ako víťaza spoločnosť Advisory, s. r. o.

Obchodná verejná súťaž.pdf
Parcela registra C, 2510 21.pdf
339251868.pdf

...čítaj viac

Oznámenie

06. Máj 2021

Oznamujeme tvorcom a výkonným umelcom, že od 10.5.2021 otvárame tvorivo-rekreačné zariadenie v Piešťanoch a Hornom Smokovci, od tohto dátumu sa môžete prihlásiť na tvorivý pobyt s výnimkou letných a zimných prázdnin, kedy sa celá kapacita domovov poskytuje na rekreačné pobyty. Podmienky čerpania tvorivých pobytov boli v tomto roku upravené.

Tvorcom sa poskytujú dva druhy tvorivých pobytov:

a/ tvorivý pobyt s príspevkom možno čerpať maximálne 30 dní do roka (nemôže byť kratší ako 7 dní) s príspevkom na ubytovanie 6,- € na noc, stravu vo výške 11,- € na deň hradí žiadateľ pred nástupom na pobyt zloženkou, prípadne prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

b/ tvorivý pobyt bez príspevku umožňuje autorovi čerpať ďalších 30 dní tvorivého za zvýhodnených podmienok. Tvorca hradí náklady na ubytovanie v paušálnej výške 6,- € za noc a stravné vo výške 11,- € na deň. Pobytové náklady je žiadateľ povinný uhradiť vopred zloženkou, prípadne prevodom na účet LF s tým, že poplatok za nevyčerpanú stravu sa nevracia.

Účastník pobytu je povinný pri nástupe predložiť vedúcemu domova negatívny AG test podľa aktuálnej pandemickej situácie.

.

...čítaj viac


Všetky aktuality